Filtrera vatten med vattenfilter – vi har det du behöver - Renton

Vattenfilter för filtrering av vatten

– Vi är experter på filter

Om du har en egen brunn där vattnet på något sätt är förorenat så krävs det att du sätter in ett vattenfilterför att kunna få det rent och inte riskera din hälsa eller att exempelvis kläder blir missfärgade i tvätten på grund av att järnhalten i vattnet är för högt. Till olika typer av föroreningar så finns det lite olika varianter av filter som du kan läsa om här nedan. Vill du ha ytterligare specifik information om de olika filtren så kan du klicka in dig på de respektive produktsidorna.

Arsenikfilter

Arsenik är något som förekommer naturligt i grundvattnet på en del platser i Sverige. Om gränsvärdet överstiger 10 mikrogram per liter så är det viktigt att skaffa ett filter eftersom höga arsenikhalter i vattnet kan orsaka tumörer på och i kroppen.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Avhärdningsfilter

Ett avhärdningsfilter renar ditt vatten från hårdhet och fungerar på så sätt att det automatiskt styr återladdningen av avhärdningssalt och vatten. Flödesstyrningen ger en optimal saltförbrukning utifrån hushållets vattenförbrukning.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn eller kommunalt vatten, fritidshus.

Avsyrningsfilter

Ett avsyrningsfilter hjälper till att bibehålla rätt pH-värdet på vattnet. Våra avsyrningsfilter höjer aldrig pH-värdet till högre än åtta och är en kostnadseffektiv lösning där vattnet flödar i motsatt riktning och behöver således inte någon automatisk backspolning eller anslutning till el eller avlopp.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Bakteriefilter UV

Våra bakterier dödar bakterier så som e-coli och koliforma bakterier, virus – inklusive cryptosporidiumviruset, samt mikroorganismer. Vatten som ska renas med detta filter bör redan vara rent från partiklar, järn, kalk och humus.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Humusfilter

Humus kallas förmulnade växtdelar, och om dessa hamnar i brunnen så kommer vattnet att bli missfärgat genom att anta en gulaktig ton. Vårt filter förhindrar detta.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Järnfilter och Manganfilter

Om vattnet innehåller en för hög halt av järn och mangan så kommer det att missfärgas och kan få en lukt av svavelväte. Ett vattenfilter i JM-serien förhindrar detta genom att filtrera bort föroreningen.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Kombifilter

Kombifiltret är vårt mest avancerade filter som som precis som det låter är ett kombinerat filter där det i samma filtertub finns flera separata lager av filtermassa för att lösa flera problem samtidigt. Detta är vår storsäljare och den renar vattet från järn, mangan, kalk och svavelväte.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn eller kommunalt vatten, fritidshus.

Nitratfilter

Dessa vattenfilter renar precis som det låter ditt vatten från nitrat. Likt med avhärdningsfiltret så sker återladdningen med avhärdningssalt och vatten automatiskt.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Radonfilter

Vi erbjuder både lösningar med filter, som rekommenderas att man använder vid halter upptill 2000 bq/L. Vid högre halter än så rekommenderas att man använder sig av radonavskiljare med kraftig luftning. Radon är det som bildas när grundämnet radium sönderfaller, vilket i sin tur har bildats vid sönderfallet av uran – som är radioaktivt. Vatten som innehåller höga halter av radon är således mycket skadligt och kan orsaka exempelvis cancer.
För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

RO Dricksvattenrenare

Med vår dricksvattenrenare så får du ett mycket rent dricksvatten som genom ett membran filtreras och föroreningar spolas ut i avloppet. Beroende på ditt behov så kan du välja mellan RO-44, där det renade vattnet lagras i en reservoartank på 8-12 liter, och RO-400 där du får direktflöde av rent dricksvatten.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Uranfilter

Uranfilter renar ditt vatten från uran, som är ett radioaktivt grundämne som i stora halter blir hälsoskadliga – likt radon.

För: Hushåll och fastigheter med egen brunn, fritidshus.

Filtermassa

Vi tillhandahåller alla typer av filtermassa till mycket bra priser.

Boka kostnadsfri rådgivning