Ackrediterad vattenanalys – Beställ idag från Renton

Vattenanalys

– Gör ett ackrediterat vattenprov

Analyspaket

Trygga hus:

Detta är vårt mest kompletta analyspaket för dig med egen brunn!
Inför försäljning eller i samband med köp av bostad med egen brunn bör man utföra en fullständig analys av vattnet. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd eller tvister.

Paketet Trygga Hus omfattar dels livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en brunn. Paketet innehåller en utökad mikrobiologisk kontroll samt ett flertal viktiga tungmetaller och även en radon kontroll.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier, Aktinomyceter, Intestinala Entetokocker, Clostridium Perfingens, Mikrosvampar.

Beställ en vattenanalys från ett ackrediterat laboratorium

Familjepaketet Borrad Brunn:

Familjepaketet för borrad brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I paketet för borrad brunn ingår dessutom ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly) samt test av radon som kan förekomma i bergsborrade brunnar.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Bly, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

Familjepaketet Grävd Brunn:

Familjepaketet för grävd brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn. Samt ett urval av viktiga tungmetaller (Arsenik, Uran och bly).

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Bly, Uran, Arsenik
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

Enstaka Analyser

Kemisk normalkontroll Borrad brunn:

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Vi erbjuder en ackrediterad analys och bedömning av kemiska och fysikaliska parametrar enligt “Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattensförsörjning”. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder. Det är därför viktigt att känna till vattnets kemiska kvalitet och sätta in åtgärder där det behövs.

 

 • Fysikaliska/kemiska egenskaper: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat,
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Bly, Uran, Arsenik
 • Radon: Ra

Kemisk normalkontroll Grävd brunn:

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Vi erbjuder en ackrediterad analys och bedömning av kemiska och fysikaliska parametrar enligt “Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattensförsörjning”. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder. Det är därför viktigt att känna till vattnets kemiska kvalitet och sätta in åtgärder där det behövs.

 

 • Fysikaliska/kemiska egenskaper: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat,
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Bly, Uran, Arsenik

Radon:

Visar radonhalten i ditt brunnsvatten.
Problem med höga radonhalter är vanliga. Radon förekommer främst i vatten från bergborrade brunnar, men kan även förekomma i låga halter i vatten från jordbrunnar. Höga radonhalter i grundvatten är vanligare i områden där berggrunden har höga uranhalter, men påträffas även i andra områden.

De lokala geologiska förhållandena har avgörande betydelse för radonhalten. Vatten från borrade brunnar behöver därför analyseras med avseende på radon. Med halter över 1 000 bequerel per liter (Bq/l) är vattnet att betrakta som otjänligt enligt Socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten. Påverkan på hälsan Den huvudsakliga risken med radon i vatten är att radonet avgår till inomhusluften, vilket ökar risker för lungcancer. De flesta som drabbas av lungcancer från radon är rökare. Mer finns att läsa i Socialstyrelsens handbok ”Radon i inomhusluft”18.

Vid höga radonhalter rekommenderas att åtgärder vidtas. För radon finns godtagbar reningsteknik tillgänglig, både för vattenverk och för enskilda vattentäkter. Tekniken är i de flesta fall inriktad på att avlägsna radongaserna genom luftning.

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör också radonhalten i grundvattnet kontrolleras. Vid förhöjda halter finns risk för hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vidinandning av radonhaltig luft (exempelvis vid duschning). Radon från vatten tillsammans med markradon och/eller radon från byggnadsmaterial kan ge höga halter i bostadsluften.

Källa: Livsmedelsverkets handbok om borrade brunnar

Mikrobiologisk normalkontroll:

Vi rekommenderar att du som har egen brunn gör en årlig mikrobiologisk kontroll av ditt dricksvatten. Vi kan då undersöka förekomsten av bl a e.coli, koliforma bakterier, långsamtväxande bakterier och mikroorganismer. Förhöjda halter indikerar att dricksvattnet är förorenat. Beroende på vilka bakterier som påvisas kan det tyda på att ytvatten läcker in och/eller påverkan av avlopp, gödsel eller liknande. Ett dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Är vattnet bedömt som otjänligt skall det inte utan föregående behandling användas till dryck och matlagning.

Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn Escherichia coli Koliforma bakterier.

Mikrobiologisk kontroll – utvidgad:

Vi rekommenderar att du som har egen brunn även ibland gör en utökad mikrobiologisk kontroll av ditt dricksvatten. Är man fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör man provta vattnet minst en gång per år. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är
 känsligare och då kan ett utökat paket vara mer lämpligt. Vi kan då undersöka förekomsten av bl a e.coli, koliforma bakterier, långsamtväxande bakterier och mikroorganismer, aktinomyceter, Intestinala enterokocker, Clostridium Perfingens och mikrosvampar. Förhöjda halter indikerar att dricksvattnet är förorenat. Beroende på vilka bakterier som påvisas kan det tyda på att ytvatten läcker in och/eller påverkan av avlopp, gödsel eller liknande. Ett dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Är vattnet bedömt som otjänligt skall det inte utan föregående behandling användas till dryck och matlagning.

Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier, Aktinomyceter, Intestinala Entetokocker, Clostridium Perfingens, Mikrosvampar.

Metallpaket:

Många metaller förekommer naturligt i Sverige. Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser. Bly är en metallförorening som ofta förekommer i dricksvattnet, främst från blandare eller ledningar. Detta analyspaket innehåller ackrediterad analys av alla metaller enligt livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattensförsörjning.

Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran, Koppar.